Menu Close

การขออนุญาตถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม

การขออนุญาตถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม

หากกล่าวถึงที่ดินในเขตนิคมอุตสาหกรรม  ที่ดินในโซนนี้คงเป็นที่ดินในฝันของ นักลงทุนหรือนักธุรกิจหายๆคนเลยก็ว่าได้  เนื่องจากการมีที่ดินในเขตนิคมอุตสาหกรรม ก็เหมือนมีเงินและโอกาสที่จะกอบโกยโดยได้เงินเข้ากระเป๋าเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัว  แต่รู้หรือไม่ว่า  ที่ดินในเขตอุตสาหกรรมนั้น  ไม่เพียงแต่จะมีโฉนด มีสิทธิ์ในที่ดดินเท่านั้น แต่ต้องได้รับการอนุญาตถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมด้วย จึงจะสามารถประกอบกิจการได้

การอนุญาตถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม เป็นการกระทำภายใต้ พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522  มาตรา 44 ที่ระบุไว้ว่า

ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้ประกอบพาณิชยกรรมอาจได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม หรือในเขตประกอบการเสรี แล้วแต่กรณี เพื่อประกอบกิจการได้ตามจำนวนเนื้อที่ที่คณะกรรมการเห็นสมควร แม้ว่าจะเกินกำหนดที่จะพึงมีได้ตามกฎหมายอื่น 

ในกรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบพาณิชยกรรม ซึ่งเป็นคนต่างด้าวเลิกกิจการหรือโอนกิจการให้แก่ผู้อื่น ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบพาณิชยกรรมต้องจำหน่ายที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์และส่วนควบกับที่ดินนั้นให้แก่ กนอ. หรือผู้รับโอนกิจการ แล้วแต่กรณี ภายในเวลาสามปีนับแต่วันที่เลิกหรือโอนกิจการ

มิฉะนั้นให้อธิบดีกรมที่ดินจำหน่ายที่ดินและส่วนควบกับที่ดินนั้นให้แก่ กนอ. หรือบุคคลอื่นตามประมวลกฎหมายที่ดิน โดยกำหนดให้มีการขออนุญาตโดยใช้หนังสือคำขออนุญาตในที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม หรือ กนอ.15ส. ยื่น ต่อการนิคมอุตสากรรมแห่งประเทศไทย

จากนั้น  การนิคมอุตสากรรมแห่งประเทศไทย  ก็จะพิจารณาจากหลักฐานต่างๆ อาทิ  สำเนาการรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  แผนผังการใช้ที่ดิน  สำเนาอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม  สำเนาโอนดที่ดินที่จะการขออนุญาตถือกรรมสิทธิ์ รวมไปถึงรายละเอียดเกี่ยวกับความต้องการใช้พื้นที่ ว่าต้องการใช้พื้นที่เท่าไหร่  พื้นที่โรงงานเท่าไหร่ พื้นที่อาคารประกอบหรือพื้นที่สนับสนุนเท่าไหร่ พื้นที่ว่างทั่วไปเท่าไหร่ พื้นที่สำหรับป้องกันสิ่งเดือดร้อนรำคาญขนาดเท่าไร และสุดท้ายพื้นที่สำรองเพื่อการขยายโรงงานมีนาดเท่าไหร่ เพื่อให้ได้สิทธิ์ในการถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม 

หลังจากที่ผ่านการอนุมัติ ก็จะมีการจัดส่งหนังสืออนุญาตไปถึงกรมที่ดินและทำหนังสือแจ้งบริษัทตามลำดับ ซึ่งการขออนุญาตถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมนี้

ซึ่งเรื่องนี้ นักลงทุนหรือนักธุรกิจต่างต้องศึกษารายละเอียดให้ถี่ถ้วน เรื่องของใบอนุญาตถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมนี้จัดเป็นเรื่องที่สำคัญและจะมองข้ามไม่ได้เป็นอันขาด 

เพราะหากว่าขาดเอกสารใบอนุญาตถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมนี้  ธุรกิจ หรือโรงงานที่ท่านตั้งใจที่จะทำจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้  เพราะใบใบอนุญาตถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมนี้ ถือเป็นเอกสารหลัก  ในการติดต่อกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ซึ่งการขออนุญาตเรียกได้ว่าแทบจะทุกอย่างของการนิคมแห่งประเทศไทยนั้น จำเป็นต้องมีอนุญาตถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในนิคมนี้เป็นเอกสารประกอบด้วยเสมอ  ไม่ว่าจะเป็น การขอรับรองอาคาร  การขอยื่นอนุญาตก่อสร้าง

สวัสดีครับ สอบถามได้เลยนะครับ