Menu Close

แบ่งแยกที่ดินขาย ต้องทำอะไรบ้าง?

แบ่งแยกที่ดินขาย ต้องทำอะไรบ้าง?

หลายท่านที่มีที่ดินอยู่ในมือ แล้วเป็นที่ดินแปลงใหญ่หรือมีความต้องการที่จะแบ่งที่ดินไม่ว่าจะเพื่อการขายหรือเหตุผลอื่น คงอยากทราบใช่ไหมคะว่าต้องทำอย่างไร เตรียมเอกสารอะไรบ้างวันนี้เรามีคำตอบให้ค่ะ

2 สิ่งที่ต้องเตรียมในการแบ่งแยกที่ดินขาย

เตรียมหลักฐานให้พร้อม

ก่อนอื่นเลยเจ้าของที่ดินควรจะต้องรู้สิ่งเหล่านี้ก่อนจะไปขอรังวัดเพื่อแบ่งแยกที่ดิน  นั่นก็คือ เช็คหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับที่ดินเพื่อนำหลักฐานที่มีไปประกอบการยื่นคำขอรังวัดที่ดิน เช็คพิกัดของที่ดิน ว่า ตั้งอยู่ หมู่ที่เท่าใด ตำบล อำเภอ อะไร อีกทั้งยังต้องเช็คเรื่องของทางสาธารณประโยชน์และสภาพของที่ดินด้วย เมื่อเช็คความพร้อมแล้วให้เตรียมเอกสาร ดังต่อไปนี้ เพื่อขอรังวัดทำการแบ่งแยกที่ดิน

1. บัตรประจำตัว ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล (ถ้ามี)

2. โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์

3. หลักฐานประกอบการขอรังวัดรวมโฉนดที่ดิน

4. บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)

ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดิน

โดยเมื่อเตรียมเอกสารครบแล้ว  ให้ไปยื่นที่สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดสาขา หรือสำนักงานที่ดินอำเภอที่ ที่ดินนั้นตั้งอยู่  แล้วติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำการขอแบ่งแยกตรวจสอบเนื้อที่  ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เจ้าของที่ดินนำหนังสือรับรองการทำประโยชน์และเอกสารต่าง ๆ ไปยื่นคำขอ

2. ให้ถ้อยคำในการนัดรังวัด เพื่อ

– กำหนดวันทำการรังวัด

– กำหนดค่าใช้จ่ายในการรังวัด

– กำหนดเจ้าหน้าที่และสถานที่นัดพบ

3. รับเจ้าหน้าที่ไปทำการรังวัดและปักหลัก จนเสร็จการ

4. ลงนามในเอกสารต่าง ๆ

5. รอรับหนังสือแจ้งให้ไปดำเนินการจดทะเบียน ฯลฯ

ในการขอแบ่งแยกที่ดินนั้น จะต้องมีการรังวัดและเสียค่าธรรมเนียมในอัตราต่อไปนี้

1. ค่าธรรมเนียมรังวัด

– เกี่ยวกับโฉนดที่ดิน แปลง/วัน/ละ 40 บาท

2. ค่าหลักเขตที่ดิน หลักละ 15 บาท (ตามที่ใช้จริง)

3. ค่าใช้จ่ายในการรังวัดลักษณะเหมาจ่าย ดังนี้

3.1 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าส่งหมายข้างเคียงทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 200 บาท

3.2 ค่าป่วยการเจ้าพนักงานผู้ปกครองท้องที่ ไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง

3.3 ค่าพาหนะพนักงานเจ้าหน้าที่และคนงานรังวัด วันละไม่เกิน 1,600 บาท

3.4 ค่าคนงานรังวัด คน/วัน 420 บาท (ตามเขตจังหวัดที่กระทรวงการคลังกำหนด)

ทั้งนี้ การกำหนดวันทำการรังวัดตามข้อ 3.3 และ 3.4 กำหนดตามจำนวนเนื้อที่ ดังนี้

การรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน

1. เนื้อที่ไม่เกิน 5 ไร่ เวลาทำการ 1 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่ 3,480 บาท

2. เนื้อที่ไม่เกิน 15 ไร่ เวลาทำการ 2 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 6,760 บาท

3. เนื้อที่ไม่เกิน 30 ไร่ เวลาทำการ 3 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 10,040 บาท

4. เนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่ เวลาทำการ 4 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 13,320 บาท

จะเห็นได้ว่าการของแบ่งแยกที่กินเพื่อขายนั้นไม่ใช่เรื่องยากแต่อย่างใด  เพียงแต่เราต้องเก็บเอกสารและตจัดเตรียมเอกสารให้ครบเพื่อไปยื่นแสดงเจตนาในการแบ่งแยกที่ดินต่อเจ้าหน้าที่  ซึ่งในขั้นตอนของการรังวัดที่ดิน ทางเจ้าของที่ดินอาจจะต้องใจเย็นสักนิด  เพราะในบางพื้นที่นั้นเจ้าหน้าที่มีน้อยกว่าภาระงานทำให้การออกไปรังวัดที่ดินของเจ้าหน้าที่ค่อนข้างที่จะใช้เวลานาน

สวัสดีครับ สอบถามได้เลยนะครับ